Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Optech website

Het gebruik van deze website impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien u een of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Optech website niet te gebruiken.
De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve doeleinden en is niet aangepast aan concrete omstandigheden.
De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.
Alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Optech website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

 1. Gebruik van de Optech website

Door het gebruik van de Optech website verbindt u er zich ertoe:

  1. zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (zoals ondermeer: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);
  2. de veiligheid van de Optech website niet te schenden of in het gedrang te brengen door onder meer verbinding te maken of trachten te maken met beveiligde delen zonder u vooraf in te schrijven of toelating te ontvangen, of gelijk welke daad te stellen met de bedoeling de site, het netwerk, de software of de hardware te beschadigen, te vernietigen of hun goede werking te verstoren;
  3. alle informatie die op een beveiligd deel zijn uitgewisseld, in het bijzonder de wachtwoorden, als vertrouwelijk te behandelen en Optech op de hoogte te brengen indien deze informatie aan derden bekend zou worden gemaakt;
  4. uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;
  5. geen inbreuk te maken op de rechten van Optech of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

2. Hyperlinks

De Optech website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van Optech. De hyperlinks zijn louter bedoeld als een service. Het gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. Optech beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de inhoud of werking van deze websites. Optech kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De aanwezigheid van om het even welke link van een derde partij impliceert in geen enkel geval een machtiging van of een aanbeveling door Optech.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Optech, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de Optech website leiden.

De aanwezigheid van om het even welke link van een derde partij impliceert in geen enkel geval een machtiging van of een aanbeveling door Optech.

3. Inhoud

Optech zal zich op een redelijke manier inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is. We geven echter geen waarborgen voor en maken geen enkel betoog over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van de informatie. U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Optech doet afstand van elke waarborg, uitdrukkelijk of stilzwijgend, waaronder waarborgen van verkoopbaarheid en van geschiktheid voor een bepaald doel. Noch Optech, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke schade, inclusief ongelimiteerde, directe, toevallige, consequentiële, indirecte of straffende schadevergoedingen, die voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of de onbekwaamheid of het onvermogen om deze website te gebruiken, of uit om het even welke fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Tot deze opsomming behoort eveneens schade aan uw computeruitrusting of schade veroorzaakt door om het even welk virus dat uw computer of uw programma's kan aantasten.

4. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

Onverminderd het algemene recht van Optech om de toegang tot de Site of de Diensten te weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen, verbindt u zich ertoe om Optech en elke andere derde partij te vergoeden voor elke directe of indirecte schade die Optech of een derde als gevolg van uw daden/verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden van de Site.

5. Varia

Wanneer om het even welke bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling ongeschreven geacht worden zonder daarbij te raken aan de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen. Optech behoudt zich het recht voor om materiaal op deze website te wijzigen of te vernietigen en dit op om het even welk moment en naar eigen goeddunken.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.
De Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.